• پارچه

    یکی از تخصصی ترین خدمات چاپی ، چاپ روی انواع پارچه می باشد.پارچه هایی درست شبیه بوم نقاشی، پارچه های فیبری، مخل، ساتن و …
    عرض این چاپ 1/8 متر بوده و طول آن نا محدود می باشد. چاپ عکس روی این پارچه هابه واسطه نقاط تخلخلی که وجود دارد بسیار زیبا به نظر می رسد.
    chapeparde

  • pic